top of page

út 24. 10.

|

Praha 2

Salsa

ngratulations for the 10 years anniversary and thanks to have Fernanda da Silva and I, one more year at Festival. Also special thanks to everyone that participated in our workshops and danced with us in the parties 💚✨️ We loved your energy and we can't wait to see you all again 💗 As always the ev

Salsa
Salsa

Time & Location

24. 10. 2023 20:00 – 21:00 SELČ

Praha 2, Vinohradská 25, Vinohrady, 120 00 Praha-Praha 2, Czechia

About the event

TERMS AND CONDITIONS  PODMÍNKY A USTANOVENÍ

1. Enrollment and Payment  Zápis a platby

1.1 The Student agrees to enroll in dance classes at Carlos and Fernanda Dance School for a minimum commitment period of [3/6/12] months, as specified in the enrollment form.

1.1 Student souhlasí se zápisem do tanečních kurzů na Taneční škole C&F na minimální dobu trvání [3/6/12] měsíců, jak je uvedeno ve formuláři zápisu.

1.2 The Student is required to pay the enrollment fee in full before the commencement of classes. Failure to do so may result in the cancellation of enrollment. By making the payment, the Student automatically agrees to all the terms of this contract.

1.2 Student je povinen uhradit registrační poplatek v plné výši před zahájením kurzů. Nedodržení této povinnosti může vést k zrušení zápisu. Provedením platby student automaticky souhlasí se všemi podmínkami této smlouvy.

1.3 If the Student fails to make the payment for enrollment or tuition fees on time, they will be subject to a late payment penalty of 2% for each day of delay.

1.3 Pokud student nesplatí platbu za zápis nebo školné včas, bude podléhat pokutě ve výši 2 % za každý den zpoždění.

2. Class Scheduling and Changes Plán lekcí a změny

2.1 Carlos and Fernanda Dance School reserves the right to modify class schedules, locations, instructors, and timings as needed. Such changes will be communicated to the students in a timely manner.

2.1 Taneční škola Carlos and Fernanda si vyhrazuje právo měnit plán lekcí, místa konání, lektory a časy podle potřeby. Takové změny budou studentům včas sděleny.

3. Liability and Responsibility Zodpovědnost a odpovědnost

3.1 The Student acknowledges that they are participating in dance classes voluntarily and at their own risk. Carlos and Fernanda Dance School and its staff shall not be held responsible for any accidents or injuries that may occur during classes.

3.1 Student uznává, že se dobrovolně účastní tanečních kurzů na vlastní nebezpečí. Taneční škola Carlos and Fernanda a její zaměstnanci nebudou nesouvisetelní za jakékoli nehody nebo zranění, které by mohly nastat během lekcí.

4. Applicability  Použitelnost

4.1 This contract applies to all dance courses and dance events organized by Carlos and Fernanda Dance School.

4.1 Tato smlouva platí pro všechny taneční kurzy a taneční události pořádané Taneční školou Carlos and Fernanda.

5. . Miscellaneous - Různé

5.1 Carlos and Fernanda Dance School reserves the right to photograph and film students during classes for promotional purposes. By enrolling, the student grants permission for their likeness to be used in promotional materials.

5.1 Taneční škola Carlos and Fernanda si vyhrazuje právo fotografovat a filmovat studenty během lekcí pro reklamní účely. Zápisem student uděluje souhlas s použitím své podoby v propagačním materiálu.

5.2 Carlos and Fernanda Dance School is not responsible for any loss or theft of personal belongings. Students are advised to keep their belongings secure at all times.

5.2 Taneční škola Carlos and Fernanda nenese odpovědnost za ztrátu nebo odcizení osobních věcí. Studenti jsou vždy vyzváni k zajištění svých věcí.

Tickets

  • Brazilian Zouk - intermediate

    We loved your energy and we can't wait to see you all again 💗 As always the event was fantastic 👏🏾 ❤️

    50,00 Kč
    +1,25 Kč service fee
    Sale ended

Total

0,00 Kč

Share this event

bottom of page